Martina Gromová

Martina Gromová

Martina Gromová

Je absolventkou fakulty podnikového managementu Ekonomické univerzity v Bratislavě. Od roku 2005 pracuje na Úrade pre verejné obstarávanie, v současné době na odboru metodiky a elektronického zadávání veřejných zakázek. Je vedoucí oddělení elektronického zadávání veřejných zakázek, přičemž elektronizace zadávání zakázek a zakázek IKT je její "hobby" již od roku 2005.

Back to Top